Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

V první fázi projektu Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) analyzovala legislativní, profesní, etické a vzdělávací základy související s ošetřovatelskou péčí a zjistila, že tato oblast je dostatečně definována a regulována. Potřeba respektovat rozmanitost pacientů je pouze uvedena ve slovinském Etickém kodexu ošetřovatelské péče: Faktory jako rasa, etnický původ, náboženské vyznání, politické přesvědčení, sociální postavení, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní stav či postižení nesmí žádným způsobem ovlivnit postoj k pacientovi. Asociace sester a porodních asistentek Slovinska v roce 2016 vydala dokument »Důležitost vzdělání a týmového modelu práce u ošetřovatelských týmů na jednotkách intenzivní péče ve slovinských nemocnicích« s cílem zajistit kvalitní, bezpečnou, účinnou a humánní zdravotní péči o pacienty.

Slovinský Národní institut veřejného zdraví zveřejnil v roce 2016 manuál pro rozvoj kulturních kompetencí zdravotníků na základě skutečnosti, že kulturní kompetence jsou novým konceptem ve slovinském zdravotnictví a že jsou potřebné nové znalosti. Rovněž jsme analyzovali studijní programy pěti vysokoškolských institucí v oblasti ošetřovatelské péče ve Slovinsku a zjistili jsme, že obsah multikulturního ošetřovatelství je obsažen v oborech sociologie, metody komunikace a etika. Pouze jedna fakulta nabízí zvláštní volitelný předmět týkající se multikulturních kompetencí ve zdravotnictví. Literární přehled zahrnoval následující slovinské publikace: Slovenian Nursing Review, Journal of Health Sciences and Slovenian Journal of Public Health. Na základě projektem specifikovaných kritérií jsme zjistili, že v nich nejsou žádné články týkající se multikulturního ošetřovatelství na JIP. Existuje jeden odborný článek týkající se kulturních kompetencí sester a porodních asistentek a jeden vědecký článek týkající se mentoringu zahraničních studentů.

Analýza také ukázala, že ve Slovinsku neexistuje žádné speciální formální vzdělávání pro sestry JIP. Tato pozice může být obsazena registrovanou sestrou a ta je pak do práce zaškolena mentorem.

Do konce května provedeme výzkum mezi sestrami na JIP. Elektronický dotazník má tři části: (1) otázky týkající se kulturních kompetencí účastníků, (2) otázky týkající se vzdělávacích potřeb v oblasti multikulturní ošetřovatelské péče a (3) otázky ohledně základních informací o účastnících výzkumné studie.