Przedstawiamy wyniki raportu krajowego ze Słowenii

Na pierwszym etapie projektu, Kolegium Pielęgniarskie w Celje (Słowenia) przeanalizowało podstawy prawne, zawodowe, etyczne i edukacyjne, związane z opieką pielęgniarską i uznało, że obszary te są wystarczająco dobrze zdefiniowane i uregulowane. Potrzeba poszanowania różnorodności pacjentów jest wpisana w Słoweński Kodeks Etyki: Czynniki takie jak rasa, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne, status społeczny, wiek, orientacja seksualna, stan zdrowia, niepełnosprawność nie mogą wpływać na stosunek do pacjenta. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Słowenii, w 2016r., wydało dokument ”Znaczenie edukacji i model pracy zespołowej pielęgniarskich oddziałów intensywnej terapii w szpitalach słoweńskich’’ w celu zapewnienia pacjentom jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i humanitarnego leczenia.

Słoweński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował, w 2016r., Podręcznik w zakresie rozwijania kompetencji kulturowych pracowników służby zdrowia, opierając się na założeniu, że kompetencje kulturowe stanowią nową koncepcję w słoweńskim systemie opieki zdrowotnej, i wymagana jest nowa wiedza w tym zakresie. Przeanalizowaliśmy również programy badań 5 instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinie opieki pielęgniarskiej w Słowenii i dowiedzieliśmy się, że treści dotyczące wielokulturowości w pielęgniarstwie zawierają tematy z zakresu socjologii, metod komunikacji i etyki. Tylko jeden wydział oferuje specjalny przedmiot związany z kompetencjami wielokulturowymi w zakresie opieki zdrowotnej. Przegląd literatury obejmował następujące słoweńskie publikacje: Slovenian Nursing Review, Journal of Health Sciences oraz Slovenian Journal of Public Health. Na podstawie kryteriów określonych przez projekt, dowiedzieliśmy się, że w temacie OIOM nie ma artykułów związanych z opieką pielęgniarską w środowisku wielokulturowym. Istnieje jeden profesjonalny artykuł odnoszący się do kompetencji kulturowych pielęgniarek i położnych oraz jeden artykuł naukowy dotyczący opieki nad studentami zagranicznymi.

Analiza pokazuje również, że nie ma specjalnego kształcenia formalnego dla pielęgniarek w Słowenii. Stanowisko to może objąć jedynie zarejestrowana pielęgniarka, która jest następnie wprowadzana w swoje obowiązki przez mentora.

Pod koniec maja będziemy przeprowadzać badania wśród pielęgniarek OIOM. Kwestionariusz elektroniczny składa się z trzech części: (1) pytań dotyczących kompetencji kulturowych uczestników, (2) pytań dotyczących potrzeb edukacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku wielokulturowym, (3) pytań o podstawowe informacje dotyczące uczestników badań naukowych.