Partners

ptpaiio

Polské asociace sester v anestezii a intenzivní péči koordinátor

Polská asociace sester v anestezii a intenzivní péči (PTPAiIO) byla v roce 1997 registrována v Národním soudním registru. Od té doby systematicky zvyšuje počet svých členů. V současné době má 400 členů ve 14 regionálních odvětvích. Výbor PTPAiIO: Předseda – Paweł Witt, zástupce předsedy – Anna Zdun, tajemník – Tomasz Kaczmarek. Členové výboru: Iwona Charyło, Małgorzata Knap, Marzena Pęgiel. Smyslem asociace je podpora a organizování vzdělávacích a vědeckých akcí pro sestry specializované na anestezii, intenzivní péči a příbuzné obory.
Asociace naplňuje své poslání:

 • organizováním setkání, sympozií, konferencí, vědeckých setkání, přednášek, výstav, prezentací a mnoha dalších vzdělávacích akcí
 • vydáváním vědeckých článků, časopisů a dalších publikací a brožur věnovaných tématům našeho zájmu
 • účastí na rozličných formách odborného vzdělávání a zkoušek na pozici sestry specializované na anestezii a intenzivní péči
 • spolupráci s dalšími institucemi včetně parlamentu a úřadů, s týmy konzultantů, s médii a různými organizacemi za účelem plnění statutárních cílů
 • mezinárodní spolupráci se zahraničními asociacemi a organizacemi podobného zaměření
 • účastí na vytváření standardů a směrnic pro anesteziologii a intenzivní péči

PTPAiIO- činnost

 • V posledních 14 letech proběhlo devět národních konferencí, které uvítaly zahraniční představitele, a mnoho regionálních konferencí.
 • V roce 2017 oslaví PTPAiIO 20. výročí a bude pořádat X. jubilejní kongres (21.–23. září).
 • PTPAiIO má aktivní zastoupení v Národním akreditačním úřadu pro školy vzdělávající sestry a porodní asistentky a v Národní anesteziologické radě.
 • Připomínkujeme právní dokumenty o profesi sester a porodních asistentek.
 • Účastníme se vytváření studijních plánů.
 • Členové PTPAiIO vystupují jako regionální konzultanti pro anesteziologii a intenzivní péči.

PTPAiIO je členem EfCCNa, IFNA, WFCCNa.
V roce 2011 byla založena Pracovní skupina pro dobrou praxi v anesteziologické a intenzivní ošetřovatelské péči. Od svého počátku skupina vydala stanoviska k:

 • Otázce zaměstnávání sester specialistek v anestezii a intenzivní péči jako koordinátorek ošetřovatelských týmů v rámci pracovních týmů. 23. září 2011.
 • Otázce delegování anestetických sester na jiná nemocniční oddělení v průběhu pracovní směny. Stanovisko bylo zasláno 26. března 2013 na Ministerstvo zdravotnictví. A další doporučení.
 • Vedení různě zaměřených vzdělávání v rámci projektu Semináře o dobré praxi; témata zahrnují: Techniky nepřetržité ledvinové náhrady na ARO/JIP, Kontrola infekcí na ARO/JIP, Výživa naARO/JIP, Bezpečnost intravenózní terapie –“bezpečný cévní katétr” na ARO/JIP.
 • Dalšímu rozvoji vědeckého periodika Ošetřovatelství v anesteziologii a intenzivní péči http://evereth.pl/index.php/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece
ptpaiio

Výpomoc Mezinárodního HR

Jsme středně velká organizace rozvoje lidských zdrojů, se sídlem v Německu (2 kanceláře – v Paderbornu a v Mnichově) a v Anglii (1 kancelář v Coventry).
Máme více než 20 let zkušeností s výcvikem, koučováním a poradenstvím pro mezinárodní organizace ve veřejném i soukromém sektoru.
Zaměřujeme se hlavně na kombinované vzdělávání prostřednictvím Virtuálního kampusu (e-learning, webináře, e-tutoriály a osobní komunikace).
Naši klienti jsou jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru; jde o mezinárodní korporace, velké a středně velké organizace.
Soustředíme se na mezinárodní měkké dovednosti, mezinárodní obchodní dovednosti, interkulturní train-the-trainer modely a interkulturní koučink.
Své myšlenky prezentujeme na seminářích v angličtině, němčině, italštině, francouzštině a španělštině.
V roce 2014 jsme realizovali vzdělávání v Německu, Anglii, Francii, Itálii, Singapuru, Číně a v USA.

ptpaiio

Evropská federace sester pro intenzivní péči, EfCCNa

EfCCNa byla založena v Berlíně, Německo 2. října 1999. Organizace je registrována v Amsterdamu, Nizozemí a sestává z 28 Evropských Asociací sester pro intenzivní péči, což představuje více než 25 000 evropských sester pro intenzivní péči. Oficiálními orgány EfCCNa jsou Rada reprezentantů a Rada úředníků. První zmíněná je volena samotnou asociací.

Hlavním posláním federace je: zastupování sester pro intenzivní péči v širším evropském rámci; podpora evropské spolupráce mezi sestrami pro intenzivní péči; posilování kvality odborné praxe a vědeckého výzkumu; zlepšení uznání pro sestry v intenzivní péči a podpora příležitostí vzdělávání a rozvoje pro sestry v intenzivní péči; posilování moci evropských asociací pro sestry v intenzivní péči. V rámci propagace výzkumu, vzdělávání a praxe realizovala federace šest evropských kongresů pro sestry v intenzivní péči, a to v různých částech Evropy (2002 Paříž, 2005 Amsterdam, 2008 Florencie, 2011 Kodaň, 2013 Bělehrad, 2015 Valencie).

Zkušenosti EfCCNa mohou zaručit úspěšnou realizaci projektu. Federace disponuje širokou škálou odborných znalostí v oblasti intenzivní ošetřovatelské péči, ze které čerpá a která bude nejlepším možným způsobem prezentovat výsledky projektu vzhledem k odborné podpoře a poradenství; šíření.

ptpaiio

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita (OU) se svými více než 10 000 studenty nabízí vysoce kvalitní vzdělání a výzkum v oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, zdravotnických oborů, lékařství a umění. Jejích 6 fakult (Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta umění, Lékařská fakulta, Fakulta sociálních studií, Pedagogická fakulta) nabízí obrovskou škálu oborů i nezvyklé kombinace hlavních oborů.
OU nabízí dynamičnost, intelektuální vyspělost, mezinárodní prostředí. Univerzitní kampus rozprostřený kolem historického centra města vybízí ke kontemplaci živého umění a vědy. Výuka na OU reflektuje výzkum, v řadách pedagogů často působí aktivní vědci.
Univerzita se hrdě představuje jako univerzita odborníků, kteří jsou jak vědci, tak inspirativními a otevřenými kreativními osobnostmi.
Charakter melé univerzity a její relativní mládí (založena 1991) umožňují individuální přístup ke studentům a pružné reakce na potřeby moderní společnoti i trhu práce.
Univerzita nabízí nejen vzdělání nejvyšší kvality, ale i další možnosti pro ty, kdo si chtějí plnit své sny: studovat cizí jazyky, založit studentskou organizaci nebo získávat praktické zkušenosti.
Univerzita svým studentům aktivně vyhledává příležitosti ke zvýšení kvalifikace a pomáhá jim nastartovat kariéru.
Proto OU započala spolupráci s několika místními organizacemi (např. s ostravským studiem veřejné České televize), které studenty vybaví cennými pracovními zkušenostmi. Snaha nabídnout něco navíc se ale neomezuje jen na studenty a akademiky. OU klade – po vzdělání a výzkumu – důraz i na své třetí poslání – je aktivním hráčem na poli místního společenského života a kultury. OU a její fakulty, studentské organizace a vědecké instituce ročně pořádají a propagují stovky věřejných akcí, např. bezplatné worshopy, přednášky, semináře, diskuze, akce zaměřené na získávání zkušeností, vědecké akce, kulturní festivaly, dobročinné akce, výstavy, happeningy, setkání absolventů, koncerty či divadelní hry.
Univerzita je prostě základní součástí města a jeho společenského dění a spolupracuje se stále větším počtem kulturních organizací a místních institucí.

ptpaiio

Vysoká škola ošetřovatelství

College of Nursing in Celje, Slovenia, is relatively young independent higher education institution, founded in May 2009. Its founder is the Regional Study Centre in Celje, public institution which is responsible for developing the tertiary education in the Savinjska region.

Vysoká škola ošetřovatelství v Celje, Slovinsko, je poměrně mladou nezávislou vysokoškolskou institucí, jež byla založena v květnu 2009. Jejím zakladatelem je Regionální centrum pro studium v Celje, což je veřejná instituce, která zdopovídá za rozvoj terciárního vzdělávání v Sávském regionu.
VŠ nabízí bakalářský studijní program ošetřovatelství a magisterský program paliativní péče.
Vysoká škola ošetřovatelství v Celje slouží jako centrum vyššího vzdělání, které podporuje, rozšiřuje a využívá odborné znalosti z oblasti ošetřovatelství a dalších zdravotnických věd a podporuje aktivity celoživotního vzdělávání. Většina přednášejících má široké zkušenosti z klinického praxe, vědeckého výzkumu a koordinace různých projektů, včetně mezinárodních. Velké úsilí je věnováno poskytování kvalitního studia a výzkumným programům v oblasti ošetřovatelství a dalších zdravotnických programů.
Výzkumná činnost se orientuje v první řadě na ošetřovatelství a zdravotní péči obecně. Důraz je kladen na interdisciplinární výzkum a integraci příbuzných výzkumných oblastí.
Naše Centrum celoživotního vzdělávání a kariérového zaměření je založeno za účelem přenosu znalostí, zkušeností a případů správné praxe využitím odborného výcviku a poradenství, přičemž smyslem je zvýšení kvality a bezpečnosti ošetřovatelské práce i celého zdravotnictví. Jednou z priorit naší VŠ jsou úzké a pevné vazby na zahraniční vzdělávací a výzkumné instituce. V posledních letech jsme v oblasti mezinárodních vztahů zaznamenali několik úspěchů; momentálně spolupracujeme s 16 zahraničními vysokoškolskými institucemi.

logo_danmar_cr_cr-300x183

Danmar Computes

Danmar Computers je soukromá firma působící ve sféře informačních technologií a poskytující odborný výcvik v této oblasti. Danmar má rozsáhlé zkušenosti s vývojem moderních webových a mobilních aplikací pro vzdělávací účely. Má rovněž dlouhodobé zkušenosti s realizací evropských projektů, v jejichž rámci provádějí jeho vědecko-výzkumní pracovníci výzkum a tvoří různým příjemcům výcvik na míru. Během 15 let realizoval Danmar více než 50 úspěšných projektů v rámci programů Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress a nedávno i Erasmus+.

V mnoha z těchto projektů Denmar zodpovídal za vytvoření a koordinaci diseminačních strategií. Danmar Computers je vývojář a poskytovatel AdminProjectu (adminproject.eu), on-line systému pro manažement evropských projektů. Veškerá činnost společnosti je založena na dobře osvědčené spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. Národní síť zahrnuje výcvikové a poradenské instituce, univerzity, školy, nevládní organizace i soukromé firmy. Mezinárodní síť pak zahrnuje rozličně profilované partnery z každé země EU.