REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE V SLOVENIJI

Do sedaj smo proučevali zakonske, strokovne, etične in izobraževalne osnove, ki se nanašajo na multikulturno zdravstveno nego ter ugotovili, da je to, zelo aktualno področje pri nas slabo urejeno O spoštovanju različnosti pacientov je zapisano le v Kodeksu etike zdravstvene nege in oskrbe Slovenije, kjer zasledimo naslednjo dikcijo: »Dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, invalidnost ne smejo kakorkoli vplivati na odnos do pacienta«.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev je leta 2016 izdala dokument, ki se sicer ne nanaša na multikulturne kompetence medicinskih sester, temveč na medicinske sestre v intenzivnih enotah v slovenskih bolnišnicah. Dokument „Pomen izobrazbe in timskega modela dela v negovalnih timih v intenzivnih enotah v slovenskih bolnišnicah” je izdala z namenom zagotavljanja kakovosti, varnosti, učinkovitosti in človečnosti ob upoštevanju etičnih in moralnih vidikov zdravstvene obravnave pacientov, še posebej življenjsko ogroženih, kakršne negujejo medicinske sestre v intenzivnih enotah slovenskih bolnišnic. Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2016 izdal Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev, saj je bilo prepoznano, da je „kulturna kompetentnost” v slovenskem zdravstvu novejši pojem, ki predstavlja povsem novo dimenzijo profesionalne kompetentnosti ter da je za kompetence na tem področju potrebno tudi veliko novega znanja.

Analizirali smo tudi učne načrte, ki  jih je posredovalo 5 fakultet / visokih zdravstvenih šol, ter ugotovili, da ima samo ena fakulteta izbirni predmet Multikulturne kompetence v zdravstvu, sicer pa so navedene vsebine vključene v predmete sociologije, komunikacije in etike. Literaturo smo proučevali na osnovi določenih kriterijev in tako pregledali Obzornik zdravstvene nege, Revijo za zdravstvene vede in Zdravstveno varstvo. V nobeni reviji ni objavljen članek na temo multikulturne zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije. Našli smo le en strokovni članek, ki se nanaša na kulturne kompetence in en znanstveni članek, ki se nanaša na multikulturalizem v povezavi z mentorstvom v visokem izobraževanju.

Ugotovili smo tudi, da se medicinske sestre za delo v intenzivnih enotah usposabljajo na delovnem mestu samem ob določenem mentorju. Uvajanje za delo traja različno dolgo, odvisno od posameznika. V nadaljevanju projekta bomo izvedli raziskavo med medicinskimi sestrami v intenzivnih enotah. Vprašalnik je  sestavljen iz treh delov: (1) vprašanja, ki zadevajo kulturne kompetence udeležencev študije, (2) vprašanja, ki zadevajo izobraževalne potrebe udeležencev študije v okviru multikulturne zdravstvene nege in (3) vprašanja za zbiranje osnovnih informacij o udeležencih študije.