O projektu

Vloga medicinskih sester, ki delajo v medkulturnem okolju, še posebej tistih, ki delajo v intenzivnih enotah, se zdi zelo kočljiva. Ker pogosto negujejo nezavestne paciente, katerih družine utegnejo biti nedosegljive, se od njih pričakuje, da znajo ravnati s pacientom, ter pri tem upoštevati tudi pacientovo kulturo in vero.

Na primer, Semiti ne dovolijo, da se njihovega telesa dotika tuja oseba. Jehove priče zavračajo terapije, ki vključujejo transfuzijo krvi ali krvne derivate. Obstajajo tudi določena pričakovanja, ki se tičejo transplantacije organov, ravnanja s telesom po smrti. Pomanjkanje razumevanja vodi v frustracije, anksioznost ter agresivno vedenje. Pomanjkanje kulturnega zavedanja lahko ogrozi pacientovo dostojanstvo. Zaradi tega je potrebno medicinsko osebje opremiti z ustreznimi kompetencami.

Kot odgovor na zgoraj omenjene potrebe, je cilj projekta izboljšanje znanja, spretnosti ter kompetenc medicinskih sester v enotah intenzivne nege pri negi pacientov, ki prihajajo iz kulturno različnih okolij. Ta cilj bo dosežen s pomočjo:

  • Poglobljene analize potreb po medkulturnem usposabljanju ter medkulturnih kompetencah medicinskih sester v intenzivnih enotah
  • Razvoja specializiranega in akreditiranega multikulturnega tečaja za medicinske sestre v intenzivnih enotah
  • Priprave priporočil za zdravstveno dokumentacijo, ki jo bodo uporabljale medicinske sestre v intenzivnih enotah
  • Razširjanje rezultatov po vsej Evropi .

Pri projektu bo neposredno sodelovalo 520 medicinskih sester v intenzivnih enotah. 400  izmed njih bo sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in spretnostih, 120 izmed njih pa jih bo preizkusilo elektronski učni tečaj, ki je bil zasnovan posebej zanje. Ostale sestre v intenzivnih enotah ter strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij bodo sodelovali v delovnih skupinah, ki bodo organizirane v vsaki izmed sodelujočih držav, z namenom izobraževanja s pomočjo že razvitih gradiv.