Konferencja “Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii”

Szanowni Państwo,

Nasilające się na świecie procesy migracji ludności stawiają coraz to nowe wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej. Pracownicy ochrony zdrowia są coraz bardziej świadomi trudności napotykanych podczas świadczenia usług zdrowotnych populacji kulturowo i rasowo zróżnicowanej oraz konieczności podnoszenia wiedzy i umiejętności, pozwalających na sprawowanie opieki kompetentnej kulturowo. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki jako koordynator przygotowało projekt w ramach partnerstwa strategicznego, pt. “Multicultural Care in European Intensive Care Units – MICE-ICU” (numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615), wspierający wymianę dobrych praktyk i zakładający wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Do zobaczenia w Warszawie!
Dorota Ozga

Zapraszamy do udziału w konferencji: https://mice.evereth.pl/